Anomalops katoptron - Bleeker, 1856

Family : Anomalopidae

_A-234-1_Anomalops_katoptron
_A-234-2_Anomalops_katoptron

Synonyms :

 

Anomalops graeffei - Kner, 1868

Heterophthalmus katoptron - Bleeker, 1856

Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants