Thatcheria mirabilis - Angas, 1877

Familia : Turridae

_T-66-2_Tatcheria_mirabilis
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants