Butia odorata

Family : Arecaceae

Text © Pietro Puccio

 

English translation by Mario Beltramini

   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

→ To appreciate the biodiversity within the family ARECACEAE and find other species, please click here.

 

The photographic file of Giuseppe Mazza

/butia_odorata
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants